Naturalesa de la botiga online

La botiga online es destina a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de venda online empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l′alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l′àmbit d′activitat de la botiga.

L’usuari declara ser major d′edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb Cal Mamà. No obstant això, l’usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l′accés i la utilització de la botiga online té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Titularitat

Les dades identificatives de l’empresa responsable de la botiga online són:

MÒNICA VENTURA GONZÁLEZ, en endavant CAL MAMÀ

NIF 38804996V

Camí del mig, 86

08349 Cabrera de Mar

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes que s’ofereixen a CAL MAMÀ, tenen les característiques i el seu preu apareixen en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, manats, per pes o fraccions de pes. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fora d’aplicació. Els imports de transport es poden calcular per a cada cas en base al codi postal de lliurament.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són merament il·lustratives.

Recomanem que llegeixis sempre detingudament les etiquetes, advertències i instruccions de l’embalatge del producte abans d’utilitzar-lo o consumir-lo, ja que podràs trobar informació més detallada i actualitzada sobre el mateix.

CAL MAMÀ, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos a la web, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen els termes i condicions generals vigents en cada moment.

CAL MAMÀ, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop escollits tots els productes validarà la data i franja horària de lliurament i acceptarà la compra que suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents termes i condicions generals, així com, si és el cas, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes.

La cobertura de el servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que CAL MAMÀ tingui en disposició per a cada territori.

Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, pel que en cada moment indicarem al llarg de el procés de compra la disponibilitat del codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol·licitat.

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. L’import de la compra es bloquejarà a la targeta del client, i l’import definitiu es carregarà un cop la comanda estigui processada. Aquest import mai serà superior al de la comanda realitzada pel client.

CAL MAMÀ, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, atès que tractem aliments frescos i és fonamental no trencar la cadena de fred entre les nostres instal·lacions i el domicili de client.

CAL MAMÀ es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de trànsit, climatologia adversa o robatoris de el transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció a el client de rebre una nova comanda similar tan aviat se solucionin les causes alienes.

Preus dels productes

En tot moment, CAL MAMÀ vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web.

Tarifes del servei

Les despeses del servei de preparació + enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses del sservei de preparació + enviament seran els indicats en l’Annex 1 del present document.

CAL MAMÀ es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes

CAL MAMÀ durà a terme els seus millors esforços per complaure als usuaris en la demanda dels productes.

En cas de no tenir disponible algun producte demanat, aquest serà descomptat de l’import total de la comanda.

Els usuaris podran incorporar productes que no figurin llistats a la plataforma web a través de l’apartat de comentaris del full de comandes.

Seguretat de pagaments

Per a la seva seguretat CAL MAMÀ ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel.la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Únicament l’entitat financera propietària de la passarel·la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que CAL MAMÀ no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Lliurament

El lliurament de productes es limita a un conjunt de codis postals disponibles. CAL MAMÀ demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a CAL MAMÀ una adreça de lliurament “que no sigui correcte, CAL MAMÀ no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

CAL MAMÀ es compromet a realitzar els seus millors esforços per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte a client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que CAL MAMÀ es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a CAL MAMÀ, impedint el lliurament de la mateixa, CAL MAMÀ donarà opció al client a designar, dins el mateix dia, una altra franja horària, sempre que es tingui aquesta disponibilitat a la població on sigui el seu domicili o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça comandes@calmama.cat o bé trucant al 605011502 el més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

El client pot cancel·lar la seva comanda sempre que aquesta encara consti com a pendent de preparació. Un cop la comanda consti com a processada, aquesta ja no es podrà retornar i CAL MAMÀ carregarà l’import íntegre a la targeta del client.

Factura de compra

L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació + enviament i l’import total del servei.

L’Usuari que vulgui la factura, haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF.

Cancel·lacions

El client pot cancel·lar la seva comanda sempre que aquesta encara consti com a pendent de preparació. Un cop la comanda consti com a processada, aquesta ja no es podrà retornar i CAL MAMÀ carregarà l’import íntegre a la targeta del client.

Per a cancelar una comanda el client ho pot fer enviant un correu electrònic a comandes@calmama.cat o bé trucant al telèfon 605011502

Devolucions

Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que tinguin un termini de caducitat inferior o hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), CAL MAMÀ abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client.

En el cas que CAL MAMÀ es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un client d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i aquest no es trobés en aquest lloc (en endavant “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, CAL MAMÀ es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

CAL MAMÀ només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.

L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa en que l’hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.

Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça comandes@calmama.cat o bé trucant al 605011502

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l’article 79 de Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 de l’R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no és aplicable, entre altres supòsits, a:

Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.

Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Dret de Desistiment

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè de notificar a CAL MAMÀ Camí del mig, 86 Cabrera de Mar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple, una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a comandes@calmama.cat sol·licitant-ho.

Ús dels Cupons de descompte

Tots els cupons descompte que CAL MAMÀ faciliti per correu electrònic o altres mitjans als seus clients tindran una validesa indicada en la pròpia comunicació de l’assignació del cupó. L’aplicació d’un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import.

CAL MAMÀ es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut de el sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes de el mateix Usuari o lliurar en la mateixa direcció postal.

Així mateix CAL MAMÀ es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d’ús indegut del sistema de cupons. Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons el fet d’usar un mateix compte personal per realitzar el pagament de més d’una comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte d’invitacions amb l’objectiu d’auto -invitarse, encara que es tracti d’Usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal de lliurament.

En tot cas, CAL MAMÀ es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivats de l’ús d’aquests cupons o vals de descompte, en aquest cas haurà de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels Usuaris.

Els cupons han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. CAL MAMÀ no es fa responsable de la posterior aplicació de el descompte del cupó si el pagament ja ha estat confirmat.

Informació al Comprador sobre la Plataforma de Resolució de Conflictes e-Commerce

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

D’acord amb l’Article 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia “